Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

Fundacja zostaje ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Rynek Główny 30, 31 – 010 Kraków przed notariuszem mgr Katarzyną Kresek – Urbaniak ( Repetytorium A nr 3433/2009 ). Fundacja nosi nazwę Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, zwana dalej Fundacją i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

 

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 

§ 4.

 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Dla właściwego realizowania swojego celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja ma prawo posługiwania się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

 

§ 5.

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Chrzanów.

 

§ 6.

 

Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 7.

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw gospodarki.

 

§ 8.

 

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości wraz z adresem siedziby.

Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek i chronionego prawem. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.

Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 9.

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio