Rozdział II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 10.

 

Celem działania Fundacji jest:

 1. działalność wspomagająca zrównoważony rozwój gospodarczy regionów oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (w tym promowanie rozwoju zrównoważonej gospodarki przestrzennej),
 2. promowanie i rozwój przedsiębiorczości, biznesu, gospodarki i innowacji (w tym kształtowanie postaw samodzielności w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, pomoc sektorowi MŚP oraz osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą),
 3. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki (w tym uzdrowiskowo – leczniczej), rekreacji i zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologicznego,
 4. popularyzacja technologii informatycznych, telekomunikacyjnych (w tym promocja gospodarki elektronicznej) i logistycznych,
 5. promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego,
 6. promocja i ochrona szeroko pojętego zdrowia publicznego oraz pomoc społeczna,
 7. promocja doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych,
 8. działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich poprzez edukacje prawną i ekonomiczną
 10. popularyzacja inicjatyw naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych (w tym tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki oraz promocja współpracy i transferu wiedzy do biznesu),
 11. prognozowanie, foresight technologiczny i regionalny, zastosowania ekonometrii i statystyki w gospodarce regionalnej i ponadregionalnej
 12. promowanie zagadnień polityki gospodarczej poprzez analizy, oceny i rekomendacje,
 13. wspieranie w uzyskiwaniu umiejętności oraz kwalifikacji fachowych i specjalistycznych,
 14. restrukturyzacja rynku pracy oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem,
 15. integracja oraz aktywizacja różnych środowisk społecznych,
 16. pomoc dzieciom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym (w tym działalność opiekuńcza nad nimi),
 17. działalność naukowo – techniczna,
 18. wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych,
 19. promocja i organizacja wolontariatu,
 20. działania na rzecz promocji Polski w kraju i za granicą.

§ 11.

 

Fundacja realizuje swoje cele wskazane w § 10 poprzez następujące działania:

 1. prowadzenie działalności naukowej i badawczej, w tym badań metodą foresight w obszarach będących celami statutowymi
 2. organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie wykładów, seminariów, konferencji naukowych oraz innych spotkań edukacyjnych i naukowych,
 3. promowanie wyników własnych badań oraz wyników badań innych placówek krajowych i zagranicznych o charakterze naukowo – badawczym za pośrednictwem działalności wydawniczej, Internetu oraz innych środków przekazu,
 4. organizowanie i finansowanie pobytów w Polsce wybitnym naukowcom, w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych,
 5. tworzenie bazy danych o kadrze naukowej i działalności ośrodków naukowych w kraju i za granicą,
 6. fundowanie stypendiów dla osób fizycznych na prace naukowo – badawcze w kraju i za granicą,
 7. organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, informacyjno – promocyjnej i szkoleniowo – edukacyjnej w zakresie realizacji celów Fundacji (w tym opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno – prawnych dla osób indywidualnych)
 8. organizowanie imprez publicznych mających na celu propagowanie najnowszych osiągnięć naukowych, zgodnych z celami statutowym
 9. prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi
 10. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celów, określonych w § 10,
 11. udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których działalność służy realizacji celów statutowych; działania, o których mowa mogą być realizowane samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami,
 12. współudział w tworzeniu rynku kapitałowego, obrót papierami wartościowymi i organizacja wspólnego inwestowania,
 13. współudział w tworzeniu nowych instytucji finansowych i systemu obsługi finansowej oraz wykorzystywanie instrumentów pozabankowego finansowania przedsiębiorstw,
 14. organizowanie systemu edukacji ekonomicznej ukierunkowanej na potrzeby zmian strukturalnych w gospodarce,
 15. wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmującym się doradztwem gospodarczym oraz inicjowaniem działalności gospodarczej (w tym inkubatorów przedsiębiorczości)
 16. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celu określonego w § 10
 17. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.
 18. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii, sporządzanie ekspertyz, raportów (w tym raportów z badań metodą foresight) oraz gotowych propozycji rozwiązań modelowych a także prawnych dla sektora nauki i edukacji, trzeciego sektora, sektora gospodarki (w tym przedsiębiorców), władz samorządowych oraz państwowych
 19. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem nauki i edukacji, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, instytucjami Unii Europejskiej dla realizacji celów statutowych Fundacji
 20. realizowanie i stymulowanie tworzenia układów partnerskich pomiędzy różnymi sektorami (tj gospodarczym, akademickim, rządowym, samorządowym, itp.) umożliwiających wdrożenie projektów przynoszących korzyści dla rozwoju regionalnego, ożywienia gospodarki i społeczności lokalnych oraz środowiska przyrodniczego
 21. udzielanie wsparcia (w tym finansowego) inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
 22. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
 23. upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji, w kraju i za granicą, za pośrednictwem radia, telewizji, wydawnictw książkowych i prasowych oraz Internetu,
 24. prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej,
 25. działalność opiekuńcza nad bezdomnymi,
 26. działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz niepełnosprawnych

Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 

§ 12.

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami

 

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio