Rada Programowa Fundacji

 

§ 32.

 1. Fundator może powołać Radę Programową Fundacji, zwaną dalej „Radą Programową”.
 2. Rada Programowa stanowi ciało doradczo – opiniotwórcze i jest organem wspomagającym Zarząd.
 3. Kadencja Rady Programowej jest zgodna z kadencją Zarządu Fundacji.
 4. Rada Programowa sprawuje funkcje konsultacyjne dla podejmowanych działań przez Zarząd, propaguje cele, inicjuje działania dla których Fundacja została utworzona. W szczególności do jej kompetencji należy:

1)        przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;

2)        wnioskowanie do Zarządu o  podjęcie określonej działalności zgodnej z celami Fundacji;

3)        proponowanie zmian w Statucie Fundacji;

4)        wnioskowanie do Zarządu o ustanowienie nagród i wyróżnień, o których mowa w § 8;

 1. Opinie Rady Programowej nie mają dla Zarządu mocy wiążącej.

§ 33.

 1. W skład Rady Programowej wchodzi od 3 do 21 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Programowej.
 2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą osoby, których działalność na rzecz Fundacji wydatnie podnosi jej efektywność oraz wzmacnia jej prestiż oraz sponsorzy. W poczet członków Rady Programowej mogą zostać powołane także osoby o znaczącym autorytecie społecznym oraz wybitnych osiągnięciach naukowych i zawodowych w różnych dziedzinach.
 4. Członków Rady Programowej odwołuje Fundator z następujących przyczyn:

1)        złożenia rezygnacji,

2)        wykonywania zajęcia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,

3)        choroby lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Rady,

4)        nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,

5)        istotnego naruszenia postanowień Statutu

 1. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą: 

1)        śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej

2)        sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,

3)        odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 6 –  8 niniejszego paragrafu

 1. Odwołanie Członka Rady Programowej, o którym mowa w ust. 5 pkt d. niniejszego paragrafu może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2 / 3 aktualnego składu Rady Programowej lub Fundator.
 2. Powołanie Członka Rady Programowej może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Programowej lub Fundator. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Programowej oraz uzasadnienie.
 3. Wnioski, o których mowa powyżej są składne do Fundatora.
 4. Po powołaniu i nominacji na członka Rady Programowej następuje na jej pierwszym powiedzeniu wybór jej władz w składzie:

1)        Przewodniczący Rady Programowej,

2)        Wiceprzewodniczący Rady Programowej,

3)        Sekretarz Rady Programowej.

 1. Po wyborze Zarządu Rady Programowej zostaje ustanowiony i poddany pod głosowanie regulamin i harmonogram prac Rady Programowej, zatwierdzony następnie przez Fundatora.

§ 34.

 1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1 / 3 członków Rady Programowej, Przewodniczącego Rady Programowej bądź Fundatora.
 3. Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
 4. Każdy członek Rady Programowej ma jeden głos.
 5. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§ 35.

 1. Członkowie Rady Programowej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd może zawrzeć z członkiem Rady Programowej  umowę cywilnoprawną na realizację projektów i programów Fundacji, zgodnych z celami statutowymi.
 3. Dla przygotowania projektów Rada Programowa może tworzyć zespoły spośród swoich członków oraz specjalistów spoza Rady Programowej.

§ 36.

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Programowej ma charakter doradczy.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio