Aktualności

sobota, 13 listopada 2010 r.

Korzyści z energii wiatrowej

 

 

 

Energia elektryczna, odkąd sięgamy pamięcią stanowi siłę napędową większości działań podejmowanych przez człowieka i wspomaga rozwój gospodarczo – ekonomiczny kraju. W XXI wieku, ciężko sobie wyobrazić wykonywanie codziennych obowiązków bez energii elektrycznej, zasilającej większość urządzeń w domu, biurze czy miejscu odpoczynku. W czasach, gdy automatyzacja objęła prawie każdą dziedzinę naszego życia, nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez telewizji, automatycznej pralki czy telefonu, brak zasilania powoduje całkowity paraliż, o czym przekonać mogli się chociażby mieszkańcy Szczecina w trakcie kwietniowego blackout’u w 2008 roku.

 

Rosnące ceny energii, problemy z zaopatrzeniem w surowce energetyczne, spowodowały, iż bezpieczeństwo energetyczne kraju zostało uznane za priorytet gospodarczy i polityczny. Konieczność ochrony klimatu i redukcji gazów cieplarnianych oraz zobowiązania Polski w zakresie rozwoju energii z odnawialnych źródeł przyczyniły się do podjęcia przez polski Rząd działań na rzecz wsparcia rozwoju czystych technologii wytwarzania energii.

 

Rozwiązań technologicznych w zakresie bezemisyjnej produkcji energii jest wiele - woda, słońce, wiatr, energia pływów, geotermia, a nawet energetyka jądrowa. Ta ostatnia zyskuje coraz większe poparcie polskiego Rządu i zaczyna być promowana na szeroką skalę, choć należy do technologii których rozwój rodzi wiele pytań o źródła dostaw uranu i technologii, o miejsce składowania odpadów radioaktywnych, o wpływ na lokalne ekosystemy, nie wspominając o ryzyku awarii (od wycieków, po awarie reaktora). Wykorzystanie wiatru do produkcji energii elektrycznej stanowi ciekawą alternatywę dla technologii konwencjonalnych i energetyki jądrowej. Źródło energii wiatru do produkcji energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych.

 

Do najważniejszych korzyści ekologicznych energetyki wiatrowej zaliczyć należy:

 1. Przyczynia się w znaczący sposób do poprawy czystości powietrza, a tym samym poprawy jakości klimatu, stanowiąc w ten sposób jedno z głównych narzędzi realizacji postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992r. i Protokołu z Kioto.
 2. Przyczynia się w znaczący sposób do realizacji celów pakietu klimatyczno – energetycznego 3x20, zakładającego do roku 2020: wzrost do 20% udziału energetyki odnawialnej w całkowitym bilansie energii, ograniczenie emisję CO2 o 20% oraz zmniejszenie o 20% zużycia energii pierwotnej.
 3. Przyczynia się w znaczący sposób do osiągania celów Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992r. właśnie dzięki temu, że wpływa na poprawę jakości powietrza, ograniczanie degradacji siedlisk i ograniczanie zmian klimatycznych.
 4. Energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną – brak emisji gazów cieplarnianych tj. dwutleneku węgla, tlenków siarki czy tlenków azotu, brak emisji pyłów.
 5. Przy wytwarzaniu energii z wiatru brak jest odpadów stałych i gazowych, nie występuje degradacja i zanieczyszczanie gleby, brak degradacji terenu oraz strat w obiegu wody.
 6. Wiatr stanowi niewyczerpalne, odnawialne źródło energii, przez co jego wykorzystanie pozwala na ograniczane zużywania zasobów paliw kopalnych.
 7. Technologia pozbawiona jest ryzyka zastosowania (np. awarii reaktora, z jakim związane jest wykorzystanie energetyki atomowej).
 8. Wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych (węgla).
 9. Wykorzystanie wiatru nie wymaga dużych powierzchni, elektrownie wiatrowe na lądzie mogą współistnieć z rolniczym wykorzystaniem gruntu, zajmując jedynie niewielką powierzchnię pod fundamenty urządzeń i drogi serwisowe.
 10. Wykorzystanie technologii produkcji energii z wiatru powoduje najmniejszy wpływ na ekosystemy spośród znanych technologii.
 11. Przyczynia się w znaczący sposób do realizacji postanowień nowej dyrektywy 2009/28/WE z dn. 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Wśród najważniejszych korzyści społecznych i gospodarczych wyróżnić można:

 1. Rozwój Energetyki wiatrowej przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie, w Europie sektor ten zapewnia ponad 150 tys. pełno-etatowych stanowisk pracy (średnio, piętnaście pełno-etatowych miejsc pracy przypada na 1 MW mocy zainstalowanej w ciągu roku). Według prognozy EWEA zatrudnienie w sektorze energetyki wiatrowej w UE w 2020 roku wzrośnie do ponad 350 tys. miejsc pracy. W Polsce, w sektorze energetyki wiatrowej według szacunków PSEW z końcem 2008 roku zatrudnionych było ponad 2000 osób,
 2. Niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii wiatru,
 3. Brak kosztów paliwa (źródło pozbawione ryzyka wahań cen paliw, pozwalające na wyeliminowanie wpływu wahań cen paliw na gospodarkę),
 4. Rozwój nowych sektorów gospodarki i co za tym idzie generowanie przychodów dla państwa, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw. Wpływ na rozwój i aktywizację regionów, w tym morskich,
 5. Rozwój energetyki wiatrowej niesie również korzyści dla budżetu państwa – są to dochody z tytułu redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ramach mechanizmów handlu emisjami,
 6. Korzyścią dla gminy z inwestycji w OZE są wpływy z podatków od nieruchomości. Podatek nalicza się według 2% stawki od wartości części budowlanych, na którym znajduje się elektrownia wiatrowa,
 7. Kolejna korzyść dla gminy to dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych oraz wpływy z tytułu udziału gminy w podatku PIT i CIT. Instalacje elektrowni wiatrowych przynoszą dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, co z kolei wpływa na stabilizację dochodów rolników, a pośrednio ma wpływ na płatność podatku rolnego,
 8. Kreowanie wzrostu gospodarczego,
 9. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
 10. Rozwój nowych technologii i innowacji,
 11. Dywersyfikacja źródeł energii i zmniejszenie uzależnienia od importu energii, w szczególności od importu surowców, a przez to wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 12. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cen energii wytwarzanej przez konwencjonalne źródła,
 13. Rozwój infrastruktury przesyłowej,
 14. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej,
 15. Zmniejszenie kosztów i strat przesyłu poprzez przybliżenie wytwórcy do odbiorcy,
 16. Elektrownie wiatrowe zajmują niewiele miejsca i mogą współistnieć z innymi rodzajami aktywności takimi jak rolnictwo czy ogrodnictwo,
 17. Możliwość szybkiej instalacji dużych mocy wytwórczych,
 18. Wpływ na zrównoważony rozwój.

 

Zob. www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/files/rap_pods_pl3.pdf

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio