REaCT - Podnoszenie świadomości w zakresie równości i tolerancji kulturowej.

EPALE

Facebook

Strona internetowa

 

 

Projekt ten dotyczy tolerancji i poszanowania praw człowieka. 

Cele projektu są następujące:

  •  zachęcenie dorosłych obywateli Europy do podjęcia działań na rzecz bardziej tolerancyjnej Europy z poszanowaniem praw człowieka,
  •  podejmowanie działań w szczególności na rzecz tolerancji wobec uchodźców przekraczających nasze granice,
  •  motywowanie uczestników do bycia świadomymi i aktywnymi obywatelami,
  •  poprawa i wzbogacenie narzędzi dydaktycznych w edukacji dorosłych, 
  •  promowanie wolontariatu z ukierunkowaniem na pracę z migrantami i uchodźcami, 
  • wspieranie aktywnego obywatelstwa poprzez inicjowanie działań międzykulturowych.

Aby osiągnąć cele projektu, instytucje partnerskie będą poszukiwać innowacyjnych metod nauczania, które będą testowane w tym konkretnym kontekście. Metody te zostaną zebrane w pakiecie szkoleniowym dostępnym on-line, gotowym do wdrożenia i użytku przez ośrodki szkoleniowe dla dorosłych w całej Europie.

Rezultaty tego projektu będą generować i rozpowszechniać pozytywne przesłania, mające na celu osiągnięcie zgodnego współistnienia z poszanowaniem wzajemnym obywateli Europy i imigrantów (uchodźców, repatriantów). Są to:

  1. podręcznik dla trenerów zawierający zestaw innowacyjnych metod ukierunkowanych na pracę z dorosłymi słuchaczami w kontekście tolerancji i równości, 
  2. pilotażowe sesje szkoleniowe,
  3. materiały marketingowe i rozpowszechniające, wiedzę i doświadczenie zdobyte przez uczestników,
  4. większa świadomość kulturowa - partnerzy i uczestnicy projektu będą mieli okazję odwiedzić swoje kraje i instytucje, aby poznać lokalną kulturę, tradycje i uwarunkowania społeczne. Podczas spotkań ponadnarodowych będą organizowane wydarzenia międzykulturowe mające na celu wzmocnienie interakcji i procesu uczenia się o innych kulturach.

 

Ten projekt jest skierowanych do instytucji edukacji dorosłych, trenerów i pracowników w tych instytucjach i dorosłych uczących się z naszych regionów.

Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych.

Warsztaty są otwarte dla wszystkich dorosłych słuchaczy.

 

Uczestnicy projektu:

- personel i instruktorzy / moderatorzy / pedagodzy - od samego początku będą aktywnymi uczestnikami projektu. Wymienią się doświadczeniami i podzielą się wiedzą na temat nowych metod. Będą współpracować, aby przygotować narzędzie metodologiczne, a także przeprowadzą szkolenia pilotażowe w swoich instytucjach,

- słuchacze będą uczestniczyć w szkoleniach pilotażowych i podzielą się swoją opinią na temat nowych metod.

 

 

Partnerzy projektu:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości - Tenczynek, Polska

Previform - Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda - Pinte de Lima, Portugalia

IDEC - Pireus, Grecja

DOREA Educational Institute WTF - Limassol, Cypr

Luetec - Neapol, Włochy

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. 

Kontakt: biuro.firrip@gmail.com

 

 

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.

Raising Equality and  Cultural Tolerance - REaCT 

Czas trwania projektu: 31 grudnia 2017 - 30 sierpnia 2019r. 

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora.

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio